فاكتورهاي موثر در هزينه يك پمپ بنزين- پمپ بنزین.کام 
1
2
3
4

فاكتورهاي موثر در هزينه يك پمپ بنزين

زمين : زمين يك پمپ بنزين مهمترين رقم هزينه اي است چرا كه يك پمپ بنزين در حدود 1000 تا 2000 متر زمين احتياج دارد كه در تهران يك پمپ بنزين با 5 سكو سوخت گيري كه 1600 متز زمين احتياج دارد در حدود با متري 700 هزارتومان بيش از يك ميليارد تومان فقط زمين مي خواهد البته در شهرستانها اين طوري نيست مثلا در انديشه اين زمين با متري 20 هزارتومان قيمت 30 ميليون تومان مي ارزد و شايد در شهرستانهاي ديگر ارزانتر پس رقم اساسي در اين مبحث زمين است

تجهيزات :يك پمپ بنزين حداقل به سه مخزن زير زميني هر كدام 45 هزار ليتز احتياج دارد سكوها و تلمبه ها، تاسيسات اداري و 5 تا 6 كارگر از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد
اين موارد شايد سرهم حدود 70 ميليوني بشود دقيق نمي دانم روي هم در اطراف تهران شايد بشود با 130 تا 180 ميليون البته به غير از كرج يك پمپ بنزين خريد
اما فاكتور اساسي اين است كه ايا مي توان حداقل 20 درصد از آن سود نقدي برد 
براي 120 ميليون تومان سرمايه 20 درصد معادل 24 ميليون تومان است كه براي 330 روز فعالبت سالانه مي شود روزي 73 هزار تومان اگر خلاف نكنيد مثلا كم نفروشيد نفت سفيد را با بنزين قاطي نكنيد درامد جنبي هم نداشته باشيد كارمزد فروش هر ليتر بنزين فكر نمي كنم بيشتر از 5 تومان باشد( قيمتهاي ثابت دولتي يكي از مصيبتهاي پمپ بنزينها است مثل فروش جنسهاي كوپني كه كمتر بين فروشندگان طرفدار دارد) با توجه به دسمتزد 3 هزارتومان براي هر كارگر يعني 18 هزارتومان در روز شما بايد 91 هزار تومان درآوريد كه مي شود معادل فروش 18200 ليتر بنزين يا راه انداختن 600 ماشين كه رقم قابل تاملي است يا به عبارت ديگر شما بايد هرروز نصف بيشتر يك تريلي 27200 ليتري را بفروشيد آيا هروز به شما اينقدر سهميه مي دهند
اين با فرض رضايت شما به سودي معادل سود بانكي است اگر از تورم چشم پوشي كنيم يعني شما بخواهيد 40 درصد واقعي در آوريد آنوقت تمام اين ارقام دوبرابر ميشود