الزامات شاخص هاي درجه بندي براي جايگاههاي ممتاز درجه يك و دو - پمپ بنزین.کام 
1
2
3
4

الزامات شاخص هاي درجه بندي براي جايگاههاي ممتاز درجه يك و دو

1-نظافت مستمر و روزانه جايگاه و داشتن سطل زباله درب دار بر روي هر سكو وباند مخازن.

2-داشتن حداقل يك باب سرويس بهداشتي مجهز به آب سرد و گرم ،صابون مايع،آيينه ،فن ،تهويه و فلش تانك يا سيفون، دست خوش كن و يا دستمال كاغذي،سطل زباله درب دار.

3-داشتن فضاي سبز متناسب با مساحت جايگاه و شرايط اقليمي ويا استفاده از همين فضا با موارد جايگزين ( گلهاي تزئيني – درختچه هاي مصنوعي و غيره )

4-بدون نقص بودن پوشش كف جايگاه و ورودي و خروجي جايگاه.

5-متحدالشكل بودن لباس كار كليه كاركنان به نحوي كه تميز و مرتب بوده و نام تمامي كاركنان بر روي سينه آنها نصب شده باشد.

6-استفاده از ماسكهاي تنفسي توسط كاركنان در محوطه جايگاه.

7-نصب دستگاه دو كاره(آب گرم و سرد و يا آب سرد كن جهت استفاده عموم.

8-ارائه حداقل يك مورد خدمات رايگان نظير تنظيم باد ،تعويض روغن و.....

9-سالم بودن تمامي تلمبه ها به طوري كه همگي كاملاًمرتب،داراي رنگ استاندارد،شيلنگ سالم همراه با نازل قطع كن اتوماتيك و بدون هيچ گونه عيب و نقص باشند.

10-لزوم نصب و در سرويس بودن ژنراتور برق اضطراري به گونه اي كه در زمان قطع برق روشنايي محوطه ،سايبان و اتاقكها را تامين و براحتي تمامي تلمبه ها قابل بهره برداري و عرضه سوخت با سامانه هوشمند باشندو كف و بدنه  اتاق ژنراتور مي بايست كاشيكاري باشد.

11-تجهيز تمامي مخازن زير زميني به TG-LG .

12-عدم آلودگي سكو ها و محل تخليه به انواع فرآورده.

13-نور و روشنايي كافي محوطه ،ساختمان اداري ،محل تخليه و سكوها.

14-رنگ آميزي جداول و سكوها به صورت مستمر ،حداقل هر 6 ماه يكبار.

15-وجود تابلوهاي هشدار دهنده و ايمني به صورت شكيل و زيبا.

16-داشتن دوربين مدار بسته همراه با ضبط تصاوير و تجهيز جايگاه به سيستم دزد گير هوشمند با قابليت تماس با پليس 110و جايگاههاي درون شهري به واحد انتظامي .

17-استفاده از نازلهاي جلوگيري از سرريز بنزين در كليه نازلها.

18-نصب تابلو اعلام درجه ( ممتاز ، درجه يك و درجه دو ) در ورودي جايگاه و درج نوع خدمات ارائه شده در جايگاه .